(862)228-65-30 | (862)228-65-34 info@khorezmarchive.uz Saytga so'ngi ma'lumot qo'shilgan sana: 4-02-2020, 10:05

JAMOATCHILIK KENGASHI

mamuriyat 17-09-2019, 07:49 88 Ochiq ma'lumotlar
Хоразм вилояти Архив иши ?удудий бош?армаси ?узуридаги Жамоатчилик кенгаши таркиби ва низоми


Бош?арманинг 2019 йил
28 августдаги 149-сонли буйру?ига илова
?Хоразм вилояти Архив иши ?удудий бош?армаси ?узуридаги
Жамоатчилик кенгаши таркиби
Иш жойи ва лавозимиФ.И.Ш.Жамоатчилик кенгашиЭслатма
1Хоразм вилояти Архив иши ?удудий бош?армаси бошли?иМатрасулов Ра?имберган ИсмаиловичРаиси
2Хива тумани шахсий таркиб ?ужжатлари архиви директориАтажанов Нодир ХасановичРаис ўринбосари
3Хоразм вилоят архив иши ?удудий бош?армаси бош ?исобчиси?урёзова Наргиза ХайитбаевнаКотиби
4Шовот тумани шахсий таркиб ?ужжатлари архиви директориИброхимов ОтаназарАъзоси
5Хоразм вилояти давлат архиви Бош архивчисиБайнова Ямиля СалимяновнаАъзоси
6Янгибозор тумани давлат архиви етакчи архивчисиСатимов Маткурбон ХусаиновичАъзоси
7Хон?а тумани давлат архиви директориЖаббаров Муродбек ОктамовичАъзоси
8Хива ша?ар давлат архиви директориАвезов СафарбойАъзоси
9Вилоят архив муассасалари касаба уюшмаси раисиМашарипова Зу?ра НазаровнаАъзосиЛавозимига кўра
???


ТАСДИ?ЛАЙМАНХоразм вилояти Архив иши ?удудий бош?армаси бошли?и
Р.И.Матрасулов“ 28 ” август 2019 йил
?Хоразм вилояти Архив иши ?удудий бош?армаси ?узуридаги жамоатчилик кенгаши тў?рисидаги
НИЗОМ
1-боб. Умумий ?оидалар
1. Мазкур низом Хоразм вилояти Архив иши ?удудий бош?армаси (кейинги ўринларда - бош?арма) ?узуридаги жамоатчилик кенгашининг (кейинги ўринларда — жамоатчилик кенгаши) асосий вазифалари, функциялари, ваколатларини ва фаолиятини ташкил этиш тартибини белгилайди.
2. Жамоатчилик кенгаши ўз ишини жамоатчилик асосида олиб борадиган, доимий фаолият юритувчи масла?ат-кенгаш органи ?исобланади.
3. Жамоатчилик кенгаши бош?арманинг марказий аппарати ?узурида ташкил этилади ва унинг фаолияти мазкур бош?арманинг тизимидаги архив муассасаларига татби? этилади.
4. Жамоатчилик кенгаши бош?арма ра?барининг ?арори билан ташкил этилади.
5. Жамоатчилик кенгашининг ?арорлари тавсиявий хусусиятга эга.
6. Жамоатчилик кенгаши ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва ?онунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг ?арорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, ?арорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг ?арорлари ва фармойишларига, мазкур Низомга ?амда бош?а ?онун ?ужжатларига амал ?илади.
7. Жамоатчилик кенгаши тў?рисидаги низом ва унга киритиладиган ўзгартишлар ?амда ?ўшимчалар бош?арма ра?барининг ?арори билан тасди?ланади.
2-боб. Жамоатчилик кенгашининг асосий вазифалари, функциялари, ?у?у?лари ва мажбуриятлари
8. ?уйидагилар жамоатчилик кенгашининг асосий вазифалари ?исобланади:
?абул ?илинаётган норматив-?у?у?ий ?ужжатларда, ?арорларда, шунингдек, давлат, тармо? ва ?удудий ривожлантириш дастурларида жамоатчилик манфаатлари ва жамоатчилик фикри ?исобга олиниши, фу?ароларнинг, юридик шахсларнинг ?у?у?лари ва ?онуний манфаатларини, жамият манфаатларини ?имоя ?илиш со?асида ?онун ?ужжатлари талаблари ижросини таъминлаш, бош?арма зиммасига юкланган ?амда ижтимоий ва жамоатчилик манфаатларига дахл ?илувчи вазифалар ва функцияларни бажариш, давлат хизматларини кўрсатиш, ижтимоий шериклик доирасида амалга ошириладиган битимлар, шартномалар, лойи?алар ва дастурларни рўёбга чи?ариш бўйича бош?арма ва унинг мансабдор шахсларининг фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш;
биргаликда муло?от ?илиш, бош?арманинг нодавлат нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари ва фу?аролик жамиятининг бош?а институтлари билан самарали ?амкорлигини таъминлаш учун бош?армани фу?аролар билан бо?лаб турадиган «кўприк» ролини бажариш;
фу?ароларнинг ?у?у?лари, эркинликлари ва ?онуний манфаатларига дахл ?илувчи энг му?им масалалар юзасидан бош?арманинг фаолияти ?а?идаги жамоатчилик фикрини тизимли мониторинг ?илиш ва ?ар томонлама та?лил ?илиш, социологик сўровлар ўтказиш, жумладан уларни ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ?олда ўтказиш;
бош?арма фаолиятида коррупцияга ?арши курашиш со?асидаги давлат дастурлари ва бош?а дастурларни ишлаб чи?иш ?амда амалга оширишда иштирок этиш, коррупцияга ?арши курашиш бўйича олиб борилган ишлар устидан мониторинг ва та?лил ўтказиш, шунингдек, уларнинг натижалари бўйича таклифлар тайёрлаш;
бош?арма фаолиятининг очи?лигини таъминлаш бўйича амалга оширилаётган тадбирларни мониторинг ?илиш, унинг фаолияти тў?рисида батафсил ахборот олиш имкониятларини та?лил ?илиш, уларни янада кенгайтириш бўйича таклифлар ишлаб чи?иш;
бош?арма фаолиятини исло? ?илишда фу?аролар иштирок этиши учун яратилган шарт-шароитларни ўрганиш ва уларни яхшилаш бўйича таклифлар ишлаб чи?иш;
бош?арма фаолияти бўйича фу?аролар ўртасида ўтказиладиган тушунтириш ишлари ва маънавий-маърифий тадбирларда иштирок этиш, уларнинг самарадорлигини ошириш юзасидан таклифлар ишлаб чи?иш;
давлат органлари ходимлари ва улар оилаларининг уй-жой, ижтимоий-маиший, хизмат шарт-шароитларини, уларга малакали тиббий ёрдам кўрсатиш шароитларини, шунингдек, ишдан бўшатилган ёки захирага олинган ходимларни ижтимоий ва касбий мослаштириш бўйича муаммоларни комплекс та?лил ?илиш ?амда та?лил якунлари бўйича мазкур шароитларни яхшилаш юзасидан таклифлар киритиш.
9. Жамоатчилик кенгаши ўз зиммасига юклатилган вазифаларга мувофи? ?уйидаги функцияларни бажаради:
бош?арманинг фаолиятига доир масалалар юзасидан фу?аролар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фу?аролик жамияти бош?а институтларининг ташаббуслари ?амда мурожаатларини кўриб чи?ишда иштирок этади, шунингдек, уларни кўриб чи?иш натижалари бўйича бош?армага тегишли таклифлар киритади;
бош?арманинг фу?аролар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фу?аролик жамиятининг бош?а институтлари билан ўзаро ?амкорлигини та?лил ?илади, шунингдек, ?амкорликни такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чи?ади;
бош?арма фаолиятига тааллу?ли унинг норматив-?у?у?ий ?ужжатлари ва ?арорларини такомиллаштириш, улардаги мавжуд камчиликларни бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чи?ади, шунингдек, киритилган таклифларни мазкур бош?арма ходимлари ўртасида му?окама ?илишга ба?ишланган тадбирларни ташкил этишда ?атнашади;
давлат дастурлари лойи?аларини, тадбирлар режаларини ва бош?арма фаолиятига тааллу?ли, шу жумладан коррупцияга ?арши курашиш тў?рисидаги бош?а ?ужжатларни ишлаб чи?иш юзасидан таклифлар тайёрлайди, ?абул ?илинган дастурларни амалга оширишда ваколатлари доирасида иштирок этади, бажарилган ишларнинг самарадорлигини та?лил ?илади, шунингдек, йўл ?ўйилган хато ва камчиликларни бартараф этиш юзасидан таклифлар тайёрлайди;
бош?арма ра?барлари ва ходимларининг фу?аролар билан учрашувларини, шунингдек, жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларини кўриб чи?иш билан бо?ли? ишларни ташкил этишда, шу жумладан жойларга бориб ташкил этишда ?атнашади, уларнинг амалга оширилиши устидан мониторинг ўтказади;
бош?арма ходимлари ва улар оилаларининг уй-жой, ижтимоий-маиший, хизмат шарт-шароитларини, уларга малакали тиббий ёрдам кўрсатиш шароитларини яхшилашда, шунингдек, ишдан бўшатилган ёки захирага олинган ходимларни ижтимоий ва касбий мослаштириш муаммоларини ?ал этишда кўмаклашади;
ходимлар ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ва ?у?у?ий ?имоя ?илиш масалалари бўйича бош?арма ходимлари ўртасида кенг тушунтириш ишларини ташкил этади;
бош?армада, унинг тизимидаги архив муассасаларида со?лом ишчанлик му?итини ривожлантириш, ?онунийликни, юксак ?у?у?ий маданият ва ахло?ийликни таъминлаш, ходимларда Ватанга соди?лик ру?ини ва ?онунларга бўлган ?урматни кучайтириш, уларни ижтимоий, сиёсий, ру?ий ва маънавий-маърифий камол топтириш, шунингдек, мазкур со?адаги илмий-маърифий ва ў?ув адабиётларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чи?ади;
мамлакатда ва хорижда кенг жамоатчиликни бош?арма фаолиятини исло? ?илиш бўйича амалга оширилаётган тизимли чора-тадбирлар ?а?ида мунтазам равишда хабардор ?илишни таъминлайди ?амда мавжуд муаммоларни ?ал ?илиш ва камчиликларни бартараф этиш юзасидан таклифлар ишлаб чи?ади;
бош?арма фаолиятига ба?ишланган илмий-назарий ва илмий-амалий конференциялар, семинарлар, давра су?батларини ташкил этишда иштирок этади;
бош?арма фаолиятини оммавий ахборот воситаларида ёритиш бўйича бажарилаётган ишларнинг натижаларини та?лил ?илади, уларнинг самарадорлигини ошириш ва мавжуд камчиликларни бартараф этиш юзасидан таклифлар ишлаб чи?ади;
ўзига юклатилган вазифаларни бажаришда нодавлат нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари, фу?аролик жамиятининг бош?а институтлари ?амда фу?аролар билан ?амкорлик ?илади.
10. Жамоатчилик кенгаши зиммасига юклатилган вазифалар ва функцияларни бажариш учун:
бош?арма томонидан ташкил этиладиган бўлажак очи? ?айъат мажлислари ва бош?а оммавий тадбирлар тў?рисидаги ахборотни олдиндан олиш ?амда мазкур тадбирларда иштирок этиш;
бош?арманинг, жумладан унинг тизимидаги архив муассасаларининг бинолари (хоналари) ва бош?а объектларини бош?арма томонидан белгиланган тартибда бориб кўриш;
бош?арма, унинг тизимидаги архив муассасалари ра?барларига жамоатчилик кенгаши ваколатига кирадиган масалалар юзасидан таклифлар киритиш;
бош?арма фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар ва тавсияларни ишлаб чи?иш ?амда амалга ошириш учун зарур бўлган бош?арманинг ахборотлари, статистика ва бош?а материалларини белгиланган тартибда олиш;
бош?арманинг ?онун ижодкорлиги фаолиятида, бош?арма томонидан ишлаб чи?илган норматив-?у?у?ий ?ужжатлар лойи?аларининг жамоатчилик ва экспертлар му?окамасини таъминлашда иштирок этиш;
жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларига бош?арма томонидан берилган жавобларнинг сифатини танлаб олган ?олда та?лил ?илиш;
бош?арма ходимларининг розилиги билан уларнинг уй-жой, ижтимоий-маиший ва хизмат шарт-шароитлари билан танишиш;
жамоатчилик кенгаши мажлисларида му?окама ?илинадиган масалаларни ёритиш бўйича оммавий ахборот воситалари билан ?амкорлик ?илиш;
юклатилган вазифаларни бажариш учун конференциялар, форумлар, семинарлар, давра су?батлари ва бош?а тадбирларни ташкил этиш ?у?у?ига эга.
Жамоатчилик кенгаши ?онун ?ужжатларига мувофи? бош?а ?у?у?ларга ?ам эга бўлиши мумкин.
11. Жамоатчилик кенгаши ўз фаолиятини амалга оширишда:
жамоатчилик назорати тў?рисидаги ?онун ?ужжатлари талабларига риоя ?илиши;
бош?арма фаолияти билан бо?ли? ?онун ?ужжатларида белгиланган чекловларга амал ?илиши;
бош?арма ва унинг мансабдор шахсларининг ўз ваколатлари доирасида амалга оширадиган фаолиятига аралашмаслиги;
бош?арма ва унинг мансабдор шахслари фаолият кўрсатиши учун тўс?инлик ?илмаслиги;
фу?ароларнинг ор-номуси ва ?адр-?имматини та??ирлашга, уларнинг шахсий ?аётига аралашишга йўл ?ўймаслиги;
жамоатчилик назоратини амалга ошириш давомида олинган ахборотнинг, агар бундай ахборотни тар?атиш ?онун билан чекланган бўлса, махфийлигига риоя ?илиши шарт.
Жамоатчилик кенгашининг зиммасида ?онун ?ужжатларига мувофи? бош?а мажбуриятлар ?ам бўлиши мумкин.
3-боб. Жамоатчилик кенгашининг таркибини шакллантириш ва ишини ташкил этиш тартиби
12. Жамоатчилик кенгашининг таркибига унинг раиси, раис ўринбосари, котиби ва аъзолари киради.
13. Жамоатчилик кенгаши аъзолигига, ?оида тари?асида, бош?армада намунали хизмат кўрсатган ме?нат фахрийлари, жамоатчилик фаолияти со?аларида катта амалий тажрибага эга обрў-эътиборли фу?аролар, шунингдек, нодавлат нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари ва фу?аролик жамиятининг бош?а институтлари вакиллари ?абул ?илинади.
Жамоатчилик кенгаши аъзоларининг сони чекланмаган.
14. Жамоатчилик кенгашининг таркиби бош?арма ра?барининг ?арори билан ?ар 3 йилда тасди?ланади.
15. ?уйидаги ?олатларда жамоатчилик кенгашининг раиси, раис ўринбосари, котиби ва аъзолари унинг таркибидан чи?арилиши мумкин:
улар томонидан жамоатчилик кенгаши таркибидан чи?иш тў?рисида ариза берилганда;
жамоатчилик кенгашининг мажлисларида мунтазам равишда иштирок этмаганда, мазкур Низомнинг 11-бандида назарда тутилган мажбуриятларни бажармаганда;
уларга нисбатан чи?арилган суднинг айблов ?укми ?онуний кучга кирганда;
вафот этганда, шунингдек, суднинг ?онуний кучга кирган ?ал ?илув ?арори асосида улар муомалага лаё?атсиз, бедарак йў?олган ёки вафот этган деб топилганда.
16. Жамоатчилик кенгашининг таркиби тў?рисидаги маълумотлар ва унга киритилган ўзгартишлар улар тасди?ланган пайтдан бошлаб 5 кун ичида бош?арманинг расмий веб-сайтида эълон ?илинади.
17. Жамоатчилик кенгашининг раиси:
жамоатчилик кенгашининг фаолиятига умумий ра?барлик ?илади;
жамоатчилик кенгашининг мажлисларини ча?иради ва кун тартибини белгилайди;
жамоатчилик кенгашининг мажлисларида раислик ?илади;
жамоатчилик кенгашининг иш режасини, мажлиси баённомасини ва бош?а ?ужжатларини тасди?лайди;
жамоатчилик кенгаши ?арорларининг ижросини назорат ?илади;
жамоатчилик кенгаши аъзоларининг зиммасига юклатилган вазифаларни бажарилишини мувофи?лаштиради;
бош?арманинг расмий веб-сайтида ва бош?а ресурсларда жойлаштириладиган жамоатчилик кенгашининг фаолияти тў?рисидаги маълумотлар таркиби бўйича таклифлар киритади ва уни бош?арма ра?бари билан келишади?
жамоатчилик кенгаши ?арорларини бажариш масалалари юзасидан бош?арма ра?бари билан ?амкорлик ?илади;
жамоатчилик кенгашининг самарали ишини таъминлаш бўйича бош?а ваколатларни амалга оширади.
18. Жамоатчилик кенгашининг раиси бўлмаган та?дирда, унинг ваколатлари ва мажбуриятларини раис ўринбосари бажаради.
19. Жамоатчилик кенгаши раисининг ўринбосари:
раис йў?лигида жамоатчилик кенгашининг мажлисларида раислик ?илади;
жамоатчилик кенгаши ?арорларининг ижросини назорат ?илиш бўйича ишларни ташкил этади;
фу?ароларни ва юридик шахсларнинг вакилларини ?абул ?илади, шунингдек, жамоатчилик кенгаши фаолиятига тааллу?ли мурожаатларни кўриб чи?иш бўйича ишларни ташкил этади;
жамоатчилик кенгашининг самарали ишларини таъминлаш бўйича бош?а ваколатларни амалга оширади.
20. Жамоатчилик кенгашининг котиби:
жамоатчилик кенгашининг фаолиятини услубий, ташкилий-?у?у?ий ва ташкилий-техник жи?атдан таъминлаш масалаларини ?ал ?илади;
жамоатчилик кенгашининг навбатдаги мажлисига барча зарур материаллар ўз ва?тида тайёрланишини таъминлайди, бош?арма ходимларидан зарур ?ужжатлар ва маълумотларни сўраб олади;
кун тартибига мувофи? жамоатчилик кенгаши мажлислари ўтказилишини ташкил этади;
жамоатчилик кенгаши ўтказиладиган сана, жой ва таклиф этиладиган шахслар рўйхатини жамоатчилик кенгашининг раиси билан келишади;
жамоатчилик кенгашининг аъзоларини ва таклиф этилган шахсларни жамоатчилик кенгаши мажлиси ўтказиладиган жой, сана ва ва?т ?а?ида хабардор ?илади;
жамоатчилик кенгаши ?арорларининг ижро этилиши устидан мониторинг олиб боради ва унинг натижаларини жамоатчилик кенгаши мажлисида кўриб чи?иш бўйича таклифлар киритади;
жамоатчилик кенгаши мажлисининг баённомасини расмийлаштиради ва тасди?ланган баённоманинг жамоатчилик кенгаши аъзолари ?амда бош?а манфаатдор шахсларга жўнатилишини таъминлайди;
жамоатчилик кенгашининг самарали ишлашини таъминлаш бўйича бош?а ваколатларни амалга оширади.
21. Жамоатчилик кенгашининг аъзолари ўз мажлисларида кўриб чи?иладиган масалаларни му?окама ?илиш ва ?ал ?илишда ўз ваколатини бош?аларга ўтказиш ?у?у?ига эга эмас.
Жамоатчилик кенгашининг мажлисида иштирок этиш имкони бўлмаган ?олатларда, унинг аъзоси мажлис кун тартибидаги масалалар бўйича ўз фикрини ёзма шаклда юбориши мумкин. Бунда унинг фикри мажлисда кўриб чи?илади ва овоз беришда ?исобга олинади.
Жамоатчилик кенгашининг аъзолари:
ўз зиммаларига юклатилган вазифаларни бажариш учун бош?арма томонидан ташкил этиладиган ?айъат мажлисларида ва бош?а оммавий тадбирларда иштирок этади;
жамоатчилик кенгаши иш режаларининг лойи?аларини тайёрлайди, уларни жамоатчилик кенгашида кўриб чи?иш учун киритади ва тасди?ланган иш режалари бажарилишини таъминлайди;
бош?арма фаолиятининг самарадорлигини ошириш бўйича таклифлар ва тавсияларни ишлаб чи?ишда ?амда амалга оширишда ?атнашади;
бош?арма ходимлари, уларнинг оила аъзолари билан учрашувлар ўтказади ва уларнинг ?у?у?лари, эркинликлари ?амда ?онуний манфаатларини таъминлаш бўйича таклифларни жамоатчилик кенгашига киритади;
жамоатчилик кенгашининг кун тартибига киритилган масалалар юзасидан та?лилий материаллар тайёрлайди;
жамоатчилик кенгашининг ваколатига кирадиган масалалар билан бо?ли? мурожаатларни кўриб чи?ади ва натижалари бўйича тегишли ?ужжатларни тайёрлайди;
жамоатчилик кенгашининг зиммасига юкланган вазифалар ва функцияларга мувофи? бош?а ваколатларни амалга оширади.
22. Жамоатчилик кенгаши фаолиятининг асосий масалалари унинг мажлисида кўриб чи?илади. Жамоатчилик кенгашининг мажлиси унинг иш режалари асосида ?ар чоракда камида бир марта ча?ирилади.
Жамоатчилик кенгашининг раиси жамоатчилик кенгаши аъзоларининг учдан бир ?исмининг ёзма мурожаати асосида унинг навбатдан таш?ари мажлисини ча?ириши мумкин.
23. Жамоатчилик кенгашининг мажлисларига бош?а давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фу?аролик жамияти институтларининг вакиллари таклиф этилиши мумкин.
24. Жамоатчилик кенгаши мажлиси кун тартибининг лойи?аси котиб томонидан жамоатчилик кенгаши аъзоларининг таклифлари ва жамоатчилик кенгаши раисининг топшири?и асосида шакллантирилади.
25. Жамоатчилик кенгашининг мажлисини унинг раиси олиб боради. Раис иштирок эта олмаган ?олатларда, мажлисни унинг ўринбосари олиб боради.
Жамоатчилик кенгашининг мажлисида бош?арма ра?бари, унинг ўринбосарлари ва бош?а ходимлар иштирок этиши мумкин.
26. Жамоатчилик кенгашининг мажлиси, агар унда жамоатчилик кенгаши аъзоларининг камида учдан икки ?исми (кворум) иштирок этган та?дирда ваколатли ?исобланади.
Мажлисни ўтказиш учун кворум шаклланмаган та?дирда, жамоатчилик кенгашининг янги мажлиси ўтказиладиган сана эълон ?илинади.
27. Жамоатчилик кенгашининг ?арори мажлисда иштирок этаётган жамоатчилик кенгаши аъзоларининг оддий кўпчилик овози билан ?абул ?илинади.
28. Жамоатчилик кенгашининг ?ар бир аъзоси ?абул ?илинаётган ?арорлар бўйича ўзининг фикрини ёзма шаклда ифодалашга ?а?ли. Унинг фикри жамоатчилик кенгаши мажлисининг баённомасига мажбурий тартибда ?ўшиб ?ўйилади.
29. Жамоатчилик кенгашининг мажлисида ?абул ?илинган ?арор баённома билан расмийлаштирилади. Жамоатчилик кенгаши мажлисининг баённомаси котиб томонидан имзоланади, мажлисга раислик ?илувчи томонидан тасди?ланади ва уч кун муддатда бош?армага, жамоатчилик кенгаши аъзоларига ва манфаатдор шахсларга юборилади.
30. Жамоатчилик кенгашининг ?арорини тезлик билан ?абул ?илиш зарурияти ту?илганда, унинг раиси ташаббуси билан ?арор жамоатчилик кенгашининг аъзолари билан келишилган ?олда сўров йўли билан ?абул ?илиниши мумкин.
Бош?арма жамоатчилик кенгашининг ?абул ?илган ?арорига ?ўшилмаган ?олларда, жамоатчилик кенгашининг ?арорини олган кундан бошлаб ўн кундан кечикмай унга асослантирилган эътирозини ёзма шаклда юборади.
31. Жамоатчилик кенгашининг котиби кенгаш аъзолари кўмагида жамоатчилик кенгаши ?арорлари ижросининг боришини ўрганади ва кўриб чи?ади, зарур бўлган ?олларда, жамоатчилик кенгашининг раисига тегишли таклифлар киритади.
4-боб. Якунловчи ?оидалар
32. Жамоатчилик кенгашининг фаолиятини моддий-техник жи?атдан таъминлаш бош?арма томонидан, шунингдек, ?онун ?ужжатларида та?и?ланмаган бош?а манбалар ?исобидан амалга оширилади.
33. Жамоатчилик кенгашининг фаолияти унинг низомига ва Ўзбекистон Республикасининг ?онун ?ужжатларига мувофи? эканлиги бош?арманинг ра?бари томонидан назорат ?илинади.
34. Жамоатчилик кенгашининг ва бош?арма ра?барининг жамоатчилик кенгаши фаолияти билан бо?ли? ?арорлари устидан белгиланган тартибда шикоят ?илиниши мумкин.скачать dle 12.0

O'xshash

TALABALAR BILAN UCHRASHUV

TALABALAR BILAN UCHRASHUV

06.07.19 Arxiv yangiliklari
O'quvchilar ekskursiyada

2018 yil 22 may kuni Urganch Davlat Universiteti qoshidagi 2-son Akademik litseyning amaliyot-ish

24.05.18 Arxiv yangiliklari
Sessiya qarori qanday ijro etilmoqda? doimiy komissiya yig‘ilishida shu masala muhokama etildi

Respublikamiz taraqqiyotining yangi bosqichida siyosiy partiyalarning mas’uliyati tubdan ortmoqda.

16.04.18 Arxiv yangiliklari
Arxiv ishi natijalari doimiy komissiya yig'?ilishida muhokama etildi

Avval xabar berganimizdek, O‘zbekiston “Adolat” sotsial-demokratik partiyasi Xorazm viloyat

16.04.18 Arxiv yangiliklari
Arxiv muassasalari o‘rtasida sport o‘yinlari

Xorazm viloyati Arxiv ishi hududiy boshqarmasi tomonidan “O‘zarxiv” agentligining 2018 yil 21

27.03.18 Arxiv yangiliklari / Foto lavhalar

Chiqish